سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری ها به تفکیک بخش های اصلی

ترکیب سرمایه گذاری بر اساس ۳ بخش اصلی شامل سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس، سهام شرکتهای خارج از بورس، و سایر فعالیت ها (شامل سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سپرده های بانکی) می باشد.

ترکیب اصلی سرمایه گذاری ها طی سه سال اخیر