پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل

بسمه تعالی

برآنیم در این دوره از مدیریت شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت با رعایت اصول حرفه ای و رعایت مقررات حاکمیت شرکتی و مدیریت کسب و کار و با بهره مندی از ظرفیت نیروهای جوان، متخصص و مستعد  و شناسایی دوره های رکود و رونق اقتصادی در تدوین اهداف بلند مدت سازمان با تبیین فرآیندهای شفاف گام برداریم. خرد مالی و تصمیم گیری بر مبنای سناریو و دانش و تحلیل روندهای اقتصادی و کسب سود پیوسته با  تحمیل ریسک قابل اندازه گیری به سهامدارن و ایجاد ارزش افزوده برای تمامی ذینفعان و سهامداران را در الویت اهداف سازمان قرار خواهیم داد. مدیریت راهبردی شرکتهای وابسته و مدیریت دارایی ها  منجر به حفظ و توسعه سرمایه گذاریهای مولد و پایدار در راستای حداکثرسازی سودآوری در برنامه های استراتژیک سازمان قرار خواهد گرفت.

 

به امید ایرانی آباد