صورت های مالی و تفسیری

صورت های مالی و تفسیری

به منظور ایجاد دسترسی کارآمد برای صاحبان سهام به مهمترین گزارش های شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت،‌ گزارش های فعالیت هیئت مدیره، گزارش های تفسیری، اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی شده و تصمیمات مجمع عادی سالانه در این بخش قابل دسترسی است.

گزارش تفسیری مدیریت به عنوان یکی از گزارش های هیات مدیره، مکمل صورت های مالی شرکت بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد شرکت و جریان نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای شرکت در جهت دستیابی به آن اهداف منتشر می نماید. این گزارش،‌ جایگزینی برای افشای اطلاعات بااهمیت طبق دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان نمی باشد.

دریافت آخرین گزارش ها