آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ Copy

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ Copy

شركت: سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت
نماد: وصنعت
كد صنعت:۵۶۹۹۲۳

الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ در محل مرکز آموزش فرهنگی رفاهی آموزش و پرورش منطقه ۳ (خانه معلم ) خ ولیعصر بالتر از میرداماد جنب آموزش وپرورش منطقه۳ سالن همایش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالنتشار
تعیین پاداش هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضاي غیر موظف هیئت مدیره
سایر موارد

اشتراک گذاری پست