گزارش فعالیت هئیت مدیره

گزارش فعالیت هیئت مدیره

گزارش های پیوست شده، به عنوان گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد.

دریافت آخرین گزارش ها