تصاویر مجمع

تصاویر مجمع شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت ، يكشنبه ١۴ بهمن ١٣٩٧